I. Kontaktné údaje predávajúceho

Názov internetového obchodu / e-shopu: naturvitamins.sk
Vis Natura s.r.o.
IČO: 46082034
DIČ: 2023231760
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Odiel: s.r.o., Vložka číslo: 71554/B
telefón: 0949 14 14 82
email: info@naturvitamins.sk

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu: naturvitamins.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, kupujúceho (spotrebiteľa) a predávajúceho (dodávateľa tovarov a služieb), ktoré prostredníctvom elektronického obchodu uzatvoria kúpnu zmluvu na tovar zakúpený prostredníctvom elektronického obchodu.

Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom webstránky elektronického obchodu naturvitamins.sk. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na nákup v elektronickom obchode predávajúceho.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Všeobecné informácie
Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho naturvitamins.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa nasledujúcich Obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v ponuke.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená na internetovej stránke naturvitamins.sk v čase objednania tovaru.

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Obchodných podmienok.

2.2 Objednávka
Kupujúci si môže na internetovom obchode naturvitamins.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo KÚPIŤ. Kupujúci vloží tovar do nákupného košíka stlačením tlačidla KÚPIŤ, tým sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii náhľadu. 

Kupujúci vytvára objednávku kliknutím na NÁKUPNÝ KOŠÍK.

Kupujúci vyplní podľa jednotlivých pokynov dodaciu adresu, prípadne fakturačnú adresu, ak je iná ako dodacia a ostatné požadované údaje pre správne doručenie tovaru – e-mail, telefón.

Ďalej si zvolí spôsob doručenia a spôsob platby.

Kupujúci potvrdí, že SÚHLASÍ S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI, DODACÍMI PODMIENKAMI (zahrňujúcimi celkovú cenu objednaného tovaru s DPH vrátane poštovného) a odošle objednávku tlačidlom ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY. Týmto krokom je tovar záväzne objednaný. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.

Odoslanou objednávkou sa Kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú sumu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky Predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

Predávajúci potvrdí odoslanú objednávku Kupujúceho najneskôr do 24 hodín e-mailom. 

Po potvrdení objednávky Predávajúci následne overí obsah objednávky Kupujúceho, a to hlavne: presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Po overení obsahu objednávky, za predpokladu, že táto je úplna a je možné zo strany Predávajúceho pristúpiť k jej vybaveniu, odošle kupujúcemu potvrdzujúci email s obsahom SPRACOVANÁ. Týmto emailom Predávajúci zároveň informuje Kupujúceho, že ním objednaný tovar bol odovzdaný doručovateľovi na prepravu. Za doručovateľa sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie (Slovenská pošta a.s., Kuriérska spoločnosť a pod..). 

Kúpna zmluva je uzavretá od okamihu odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu. Záväzným potvrdením objednávky vzniká spotrebiteľská kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu správne objednaný tovar, za cenu dohodnutú v objednávke a v dohodnutom termíne. Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.

Ak má Predávajúci tovar k dispozícii, tento je vyexpedovaný najneskôr do troch pracovných dní od jeho objednania. V prípade, že objednaný tovar nemá Predávajúci ihneď k dispozícii, bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný buď e-mailom alebo telefonicky a s Predávajúcim sa dohodne na ďalšom postupe. V prípade, že z objednávky Kupujúceho chýba Predávajúcemu nejaký objednaný tovar, Predávajúci môže zmeniť objednávku a vyexpedovať jej časť, teda tovar, ktorý má momentálne k dispozícii, o čom bude Kupujúci taktiež informovaný, najčastejšie telefonicky.

III. Storno objednávky

3.1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek avšak výlučne pred e-mailovým potvrdením o odoslaní objednávky zo strany Predávajúceho (notifikačný e-mail „Stav Vašej objednávky: SPRACOVANÁ“), a to telefonicky na tel. čísle: 0949 14 14 82 alebo e-mailom na adresu: info@naturvitamins.sk 

a) v prípade platby kartou cez platobnú branu ČSOB a následne stornovanie objednávky, je predávajúci povinný vrátiť poníženú sumu o poplatok za platbu kartou zo strany banky ktorý znáša predávajúci.

3.2. Storno objednávky zo strany Predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.)
b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

Ak Kupujúci neprevezme už zaslaný tovar alebo nebude osobne prevzatý, tento tovar bude Predávajúcemu následne vrátený resp. stále čaká na prevzatie z dôvodu neuhradenia zaslaných platobných informácií. Kupujúcemu bude účtovaný STORNO poplatok vo výške dvojnásobku poštovných nákladov (3,25€ + 3,25€ = 6,50) za náklady spojené s dodaním tovaru. Tento poplatok je Kupujúci povinný zaplatiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na účet Predávajúceho. Predávajúci sa bude držať platnej legislatívy SR.

IV. Vrátenie tovaru - Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) "Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.“.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. „Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z..

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje podľa § 8 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z. za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1.

Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za týmto účelom môže Kupujúci použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. 

Ak Kupujúci tovar už dostal a prevzal, zašle ho teda v zákonnej lehote späť na adresu: Vis Natura s.r.o., P. O. BOX 44, 821 05 Bratislava.

Kupujúci posiela zakúpený tovar späť na vlastné náklady a musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie javiť známky používania,
 • tovar musí byť nepoškodený,
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva – objednaný tovar, faktúra),
 • kupujúci zašle tovar spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením odstúpení od zmluvy,
 • predávajúci odporúča, aby Kupujúci tovar posielal doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k Predávajúcemu,
 • tovar, ktorý Kupujúci vracia späť neposiela na dobierku, pretože prevzatie takejto zásielky bude odmietnuté,
 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Predávajúci vráti peniaze za tovar Kupujúcemu bez nákladov za doručenie prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 7 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom doručení tovaru.
 • tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu, doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie na ceste k nám.
 • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť. 

V. Spôsob doručenia a platobné podmienky

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho naturvitamins.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

Ku kúpnej cene tovaru je pripočítaná doprava podľa vybraného spôsobu dopravy a miesta doručenia. Cenu za dopravu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu dopravy uvedeného v objednávke, ktorým je:

 • Kuriér DHL
 • Osobný odber (osobný odber zrušený, nakoľko zákazníci prešli na kuriera.)
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérom DHL.
 • Pred doručením tovaru kuriér obvykle Kupujúcemu zavolá, či ho nájde na zadanej adrese a v prípade, že tam nie je, môže sa s ním dohodnúť na inom čase a mieste doručenia zásielky.

Cenu tovaru (vrátane dopravy) hradí Kupujúci týmto spôsobom: Prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho, on-line platba kartou, ak je Kupujúci klientom ktorejkoľvek banky vlastniaci platobnú kartu VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Diners Club International.

V prípade platby za objednaný tovar prevodom finančných prostriedkov na účet Predávajúceho alebo vkladom na účet Predávajúceho, bude tovar Kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.

Faktúra na kúpnu cenu tovaru vrátane ceny za dopravu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. 

V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu za tovar (kúpna cena vrátane ceny dopravy a platby) vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci bezodkladne vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami ak sa nedohodnú inak.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

VI. Reklamačný poriadok

Predmetom reklamácie je porušenie celistvosti zásielky. Kupujúci je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený (balík Predávajúci posiela v kartóne, zvyčajne lepený lepiacou páskou). V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená, inak poškodená zásielka), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený, Kupujúci na túto skutočnosť upozorní prepravcu, zásielku prekontroluje, spíše s prepravcom reklamačný protokol a zásielku od doručovateľa NEPREVEZME. Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené kuriérom. Ak sa poškodenie zásielky prejaví až po otvorení balíčka doma, je potrebné začať s prepravcom reklamačné konanie v deň prevzatia zásielky alebo nasledujúci pracovný deň. O reklamačnom konaní Kupujúci informuje Predávajúceho emailom na info@naturvitamins.sk

Ak nastane nejaký iný problém napr. s kvantitou tovaru, tovar si kupujúci neobjednal a chybu spôsobil Predávajúci, Kupujúci Predávajúceho ihneď kontaktuje telefonicky, najneskôr do 2 dní od doručenia tovaru. 

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

 1. číslo objednávky,
 2. označenie a popis poškodenia, závady zásielky.

Dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiaduci účinok preparátu. Za tento je zodpovedný výrobca.
V termíne do 30 dní bude Predávajúci informovať Kupujúceho o spôsobe vyriešenia reklamácie.

VII. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov – bližšie pozri webovú stránku naturvitamins.sk – Informácie → Ochrana súkromia.

Informácie, ktoré poskytne Kupujúci Predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky, (Slovenská pošta, Kuriér DHL - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho. Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Za účelom čo najvyššej miery bezpečnosti Predávajúci disponuje SSL certifikátom, ktorý je overená a spoľahlivá autorita v oblasti zabezpečenia ochrany údajov na webových stránkach.

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. E-shop je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR podľa zákona § 35 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Internetový obchod naturvitamins.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s poskytnutými údajmi/dátami.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje klienta na vyššie uvedené účely prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 803/S

DHL Parcel Slovensko spol. s r.o.
Sídlo: Na pántoch 18, 831 06 Bratislava Rača
IČO: 47 927 682
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 100759/B

VIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi nimi formou e-mailu alebo internetu sa stáva platnou a záväznou. Každý Kupujúci je povinný sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámiť v plnom rozsahu pred samotným uzavretím zmluvy. 
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia planými právnymi predpismi SR.

8.1. V prípade neprevzatia tovaru pri platbe na dobierku si predávajúci vyhradzuje právo tomuto zákazníkovi už tovar viac na dobierku nedodávať a dať ho na blacklist.

8.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a správnosť obsahu príspevkov (recenzií) zverejnených na internetovej stránke, ktorých nie je autorom. Prevádzkovateľ internetovej stránky nezodpovedá za porušenie práv tretími osobami.

IX. Adresa orgánu dozoru a dohľadu

Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim, vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu, vykonáva : Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

V Bratislave dňa 1. 3. 2018

Kategórie